Maanshan Fuyong Intelligent Technology Co., Ltd.

QKK

Về việc đóng gói
Hiện tại, các loại thuốc của chúng ta chủ yếu chọn ba phương pháp: hộp đơn không đóng hộp gỗ, hộp gỗ và hộp đựng khay gỗ.Nếu khách hàng có nhu cầu gói khác, họ sẽ được đóng gói theo yêu cầu khách hàng.

Về thời gian vận chuyển mẫu
Giờ vẫn hay khác biệt nhỏ với sản phẩm hiện tại của ta, không cần phải chết gần bảy ngày làm việc.Mẫu vật bị đắm gần 45 ngày.

Về cách chọn đúng kiểu
Chỉ cần cung cấp các tham số sau: